Rulles Estival

6724 Rulles
larulles.be
0032/63.41.18.38
Société artisanale de Rulles.
Weinig schuim, amber.
aroma : tarwe, peper
smaak: pippzlingen